Oblasti energetiky a vodního hospodářství je nutno vnímat jako strategicky významná odvětví, která se od ostatních sektorů poměrně výrazně odlišují, a to zejména z regulatorního a technického hlediska.

Grant Thornton stále sleduje dění na energetickém a vodárenském trhu, spolupracuje se zástupci klíčových institucí (ministerstvy, ERÚ, OTE, ČEPS, PXE, SVS) a zpracovává projekty pro výrobce, distributory, obchodníky i dodavatele energií koncovým zákazníkům.

Poradenství pro energetický sektor

Klimatické změny s sebou přináší tlak na ekologičnost a nákladovost výroby energií. Regulace jsou stále hlavním faktorem ovlivňujícím vývoj energetického sektoru, ačkoli budoucí vývoj vládních opatření je vždy nejistý. Zvyšování podílu „čistých technologií” a energie vyrobené z obnovitelných zdrojů je jedním z hlavních cílů EU, který ovlivňuje trh nejen po stránce regulatorní, ale také významně ovlivňuje a spoluvytváří veřejné mínění.

Na trhu se objevují nové chytré technologie a všichni účastníci trhu se musí přizpůsobit existenci nového hráče na trhu – výrobce a spotřebitele v jedné osobě. Koncoví zákazníci s vlastními kapacitami pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů si již sami řídí spotřebu a jsou relativně nezávislí. Navíc ve srovnání s ostatními odvětvími podléhá energetický sektor enormním technickým a regulatorním požadavkům.

V energetice je často skloňovaným pojmem princip „veřejného zájmu.” Jedná se o poněkud neurčitý termín, takže je nezřídka nutné balancovat až mezi třemi důležitými „veřejnými zájmy“, jež si mohou vzájemně odporovat:

  • podpora hospodářské soutěže
  • zajištění bezpečnosti dodávek
  • ochrana životního prostředí
Managing partner and Head of Advisory David Pirner

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas

Komplexní poradenství pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací

Grant Thornton Advisory s r.o. disponuje profesionálním týmem odborníků s dlouholetými zkušenostmi v sektoru vodního hospodářství se zaměřením na problematiku správy, rozvoje a provozování vodovodů a kanalizací.

Naše služby směřují do tří hlavních oblastí. První oblastí je problematika efektivní správy vodohospodářského majetku, pod kterou si lze představit optimální plánování obnovy a nastavení investiční strategie vlastníka s ohledem na možnosti financování a jejich dopadu do cen pro vodné a stočné.

Druhou oblastí je nastavení optimálního provozního modelu a všech souvisejících činností při efektivním nastavení smluvních vztahů mezi vlastníky a provozovateli vodohospodářské infrastruktury včetně způsobu výběru provozovatelů v souladu se soutěžní legislativou ČR a EU.

Třetí oblast tvoří služby zaměřené na správné nastavení výpočtu cen pro vodné a stočné, stejně tak jako výpočty dopadů plánovaných investic či změn smluvních podmínek na konečné ceny pro odběratele. Tyto výpočty doporučujeme vlastníkům realizovat před každým důležitým rozhodnutím, které může mít dopad do ceny pro vodné či stočné.

V neposlední řadě nabízíme i množství dalších služeb, kde naši klienti ocení detailní znalost sektoru provozování vodovodů a kanalizací v ČR i zahraničí.

Pomůžeme Vám s tvorbou řešení od obecné strategie a koncepce, přes řízení procesů až po konkrétní technickou a ekonomickou implementaci v oblastech:

  • Projektového financování
  • Řízení rizik, regulací a legislativy
  • Provozního řízení
  • Chytrých řešení
  • Projektového a programového řízení
  • Transakčního a strategického poradenství
  • Lidských zdrojů