Payroll alert - COVID19

Payroll alert

GTTA

Pracovněprávní souvislosti probíhající epidemie koronaviru

 

V souvislosti s právě probíhající celosvětovou epidemií koronaviru COVID-19 bychom Vám rádi poskytli přehled nejdůležitějších pracovněprávních důsledků vyplývajících ze současné mimořádné situace.

 

V první řadě bychom Vás chtěli upozornit na nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. března, kterým ministerstvo nařídilo všem osobám s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie, aby bezprostředně po svém návratu oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, který u těchto osob následně rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Tato povinnost se nicméně nevztahuje např. na řidiče nákladní dopravy ani piloty dopravních letadel. Stejně tak se musí podrobit nařízené karanténě rovněž osoby, kterým příslušná hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u něhož byla potvrzena nákaza koronavirem. O trvání a ukončení této karantény je příslušný orgán ochrany veřejného zdraví povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci. Nařízená karanténa je překážkou v práci na straně zaměstnance, přičemž zaměstnavatel je povinen po dobu jejího trvání poskytnout zaměstnanci náhradní volno. Za období prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény přísluší zaměstnanci právo na náhradu mzdy od zaměstnavatele ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. V případě karantény trvající déle než 14 kalendářních dnů má zaměstnanec nárok na dávky nemocenského pojištění. Umožňuje-li to povaha vykonávané práce, může se zaměstnavatel se zaměstnancem rovněž dohodnout na výkonu práce z domova (tzv. homeoffice). V tomto případě náleží zaměstnanci mzda v plné výši a nikoli náhrada mzdy, resp. dávky nemocenského pojištění. Po dobu karantény zároveň zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit čerpání dovolené, již započatá dovolená se však nařízením karantény nepřerušuje. Obdobný postup platí i v případě, je-li zaměstnanci nařízena karanténa v cizině nebo na již započaté pracovní cestě.

 

V případě ostatních zaměstnanců, u nichž nebyla nařízena karanténa, se za účelem zamezení dalšího šíření a přenosu nákazy může zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout např. na výkonu práce z domova, změně harmonogramu rozvržení směn, čerpání dovolené nebo poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy. Nedojde-li k dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a zaměstnavatel přesto z důvodu obav o zdraví ostatních zaměstnanců odmítne přidělovat tomuto zaměstnanci práci, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za níž náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

 

Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k vývoji v posledních dnech nelze vyloučit změny výše uvedených informací v závislosti na přijetí dalších mimořádných opatření. O případných změnách v souvislosti s aktuálním vývojem Vás budeme nadále informovat.