Tax alert

Liberační balíček II

GTTA

Vážení klienti,

 

Chtěli bychom Vás informovat, že Vláda České republiky tento týden schválila návrh Ministerstva financí na přijetí dalších daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (tzv. liberační balíček č. 2). Jednotlivá navržená opatření stručně uvádíme v následujícím přehledu:

 

Zálohy na daň z příjmů

Ministerstvo navrhlo plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob (druhá záloha u kvartálních plátců nebo první záloha u pololetních plátců). Tuto červnovou zálohu tedy nebudete povinni hradit, případný vzniklý nedoplatek uhradíte až v rámci daňového přiznání za rok 2020.

 

Elektronická evidence tržeb

Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu počítá s pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro všechny evidující poplatníky spadající do všech fází evidence tržeb, a to po dobu trvání nouzového stavu a následujících tří měsíců po jeho ukončení.

 

Daňová ztráta

Navrhuje se zavést mechanismus zpětného působení daňové ztráty (tzv. loss carryback), na základě kterého si poplatníci daně z příjmů fyzických nebo právnických osob budou moci uplatit ztrátu za zdaňovací období 2020 zpětně v daňovém přiznání za rok 2018 nebo 2019 formou dodatečného daňového přiznání za toto předcházející zdaňovací období.   

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo navrhlo plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a za pozdě uhrazenou daň nebo zálohu na tuto daň a současně prominutí úroků z prodlení nebo úroky z posečkání této daně, a to pro daňová přiznání s lhůtou podání v období od 31. března do 31. července. Tímto opatřením dochází k faktickému prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 31. srpna.

 

Vládní návrh zákona novely zákona o elektronické evidenci tržeb byl v úterý 24. března ve zkráceném jednání projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou. Vyhlášen bude po schválení Senátem a podpisu prezidentem republiky a účinnosti nabude dnem vyhlášení. Podrobnosti a detailní podmínky ostatních navržených opatření by měla Finanční správa zveřejnit v nejbližších dnech.