Tax alert

Liberační balíček

GTTA

Mimořádná daňová opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

 

Vážení klienti,

 

Tímto bychom Vás chtěli upozornit na skutečnost, že v souvislosti s právě probíhající epidemií rozhodla ministryně financí o hromadném prominutí vybraného příslušenství daně a některých správních poplatků. Účelem těchto opatření je zmírnit dopady této mimořádné události na podnikatele a další daňové subjekty.

 

Na základě tohoto opatření bude daňovým subjektům prominut úrok z prodlení, úrok z posečkané částky a pokuta za opožděné podání daňového přiznání k dani z příjmů nebo vyúčtování daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019, s výjimkou vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, a to za podmínky, že k jejich podání dojde do 1. července. V praxi to znamená, že lhůta pro podání těchto přiznání a vyúčtování bude pro všechny právnické a fyzické osoby prodloužena o tři měsíce, nebyla-li již dříve prodloužena na základě jiných skutečností.

 

Dále bylo rozhodnuto o plošném prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně v případech, kdy byl na základě individuální žádosti daňového subjektu v souvislosti s probíhající epidemií prominut úrok z prodlení nebo povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Toto prominutí se bude aplikovat bez časového omezení a bude se vztahovat na veškeré daně a všechny daňové subjekty.  

 

Plátcům daně z přidané hodnoty bude rovněž zcela prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení, které daňový subjekt dodatečně podá bez výzvy. V ostatních případech správce daně promine pokutu za předpokladu, že daňový subjekt věrohodně prokáže, že vznik pokuty je důsledkem současných mimořádných opatření.. Možnost prominutí pokuty se však prozatím vztahuje pouze na pokuty vzniklé od 1. března do 31. července.

 

V důsledku probíhající mimořádné situace bude rovněž prominut správní poplatek za podání žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a žádosti o povolení posečkání, a to pro všechny žádosti podané do 31. července.

 

Ačkoli nelze formálně odložit zahájení třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb s počátkem od 1. května, bylo již oznámeno, že Finanční správa nebude po dobu prvních tří měsíců udělovat žádné sankce, pokud se nově evidující podnikatel nezvládl na evidenční povinnost včas připravit. Fakticky tak dochází k odkladu závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce.  

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto nebo dalších mimořádných opatření, neváhejte se na nás obrátit.