Používáme soubory Cookies, abychom usnadnili používání této webové stránky. Ostatní informace naleznete na naší stránce Datenschutzerklärung.

Služby Interní audity a kontroly

Výkon interního auditu ve společnosti musí být zajištěn s poměrně rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi z různých oblastí řízení podniku – řízení finančních, kreditních a operačních rizik, oblast vývoje, provozu ICT a bezpečnosti, oblast obchodu a vlastního provozu firmy a v neposlední řadě i oblast zajištění souladu s regulatorními požadavky.

 

Řešením této situace je buď vybudování robustního interního týmu v rámci společnosti, který bude schopen dané aspekty výkonu interního auditu plně zajistit nebo outsourcing výkonu funkce interního auditu na externího poskytovatele služeb, který má dostatečně široký tým odborníků na jednotlivé výše popsané oblasti a je schopen garantovat vysokou míru kvality při poskytování dané služby.

 

Interní audit pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů. Interní audit je z tohoto pohledu neustále se vyvíjející činnost v závislosti na změnách v organizační struktuře, procesech a technologiích s cílem nejenom revidovat, ale i zvýšit efektivitu ve firmě.

 

V rámci nabízených služeb interního auditu je společnost Grant Thornton Advisory schopna zabezpečit:

  • Nezávislost a objektivitu (audit je veden osobou, která není primárně zodpovědná za řízení podniku a nemá tak zájem na ovlivnění finančních výsledků, zároveň je auditor plně zodpovědný za své výstupy).
  • Posuzování firmy jako komplexního celku (procesy jsou zdokonalovány s ohledem na celý podnik, a ne pouze s ohledem na část organizace).
  • Zaměření interního auditu na oblasti s vysokou pravděpodobností rizika („rizikově orientovaný přístup“).
  • Poskytování dlouhodobých, systematických a komplexních ujišťovacích služeb na základě pravidelného hodnocení rizik a konzultací s cílem zlepšit konkrétní proces.
  • Ověřování funkčnosti a efektivnosti systému interní kontroly.
  • Spolupráci interního a externího auditu (závěry externích auditorských zpráv slouží internímu auditu k identifikaci oblastí, kde byl již proveden externí audit a není zde proto třeba provádět znovu činnosti interního auditu).
  • Zajištění požadavků kladených na interní audit ze strany regulačních orgánů, které vyplývají ze současné legislativy.

 

Metodika, kterou naše společnost při vedení interního auditu používá, se řídí obecně uznávanými standardy Institute of Internal Auditors (dále jen „IIA”), postupy Českého institutu interních auditorů o.s. (dále jen „ČIIA“) a běžnou praxí v oblasti interních auditů.