David Pirner

Prague - Advisory

Svatoslav Kylar

Prague - Advisory

Zbyněk Bolcek

Prague - Advisory

Leoš Horváth

Prague - Audit & Assurance

Přemysl Krch

Prague - Advisory

Jiří Dvořák

Prague - Advisory

Pavel Prokop

Prague - Advisory

Jan Zajíček

Prague - Advisory

Roman Burnus

Prague - Tax & Accounting

Monika Chvalová

Prague - Tax & Accounting

Peter Burnus

Prague - Tax & Accounting

Tomáš Brabenec

Praha - Appraisal

Richard Knobloch

Prague - Tax & Accounting

Milan Pašek

Prague - Audit & Assurance

Ivan Fučík

Prague - Tax & Accounting

Edita Ševcovicová

Prague - Tax & Accounting